ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Річний звіт про діяльність КЗО "СЗШ №108" ДМР

Звіт керівника за 2018-2019 н.р.

І. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від закладу освіти, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до закладу освіти, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції  України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами),  Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають здобувача освіти, як особистість-інноватора, що володіє ключовими  компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях,  має знання та досвід, вміє їх здобувати  та   використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на  загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації,  переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість,     з огляду на те, як це вплине  на їх життя та  здоров’я.

Головним завдання закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших здобувачів освіти, педагогів, закладу, навчання.

 

І.І. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

   Першочерговим завданням закладу освіти є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються  сформованою мережею навчального закладу.

КЗО "Середня загальноосвітня  школа №108" ДМР І–ІІІ ступенів здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту закладу.  Вжито заходів для забезпечення нормативної роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту» , ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»,

Навчально–виховний  процес відбувався в одну зміну.

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей  вплинуло і на мережу.

У школі протягом останніх  років діє загальношкільна єдина система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин через ряд заходів:

- Контроль за відвідуванням занять;

- Індивідуальна робота з учнями та батьками;

- Робота Ради  профілактики правопорушень;

У 2019/2020 н.р. педагогічний колектив продовжить працювати над завданнями:

 • Здійснювати  постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;
 • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;
 • На кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;
 • У кожному конкретному випадку відсутності учня на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб , які їх заміняють.
 • У разі,  якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.
 • У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, інформувати службу у справах дітей, а в разі необхідності – ювенальну превенцію.
 • Активно використовувати потенціал батьківських комітетів для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

 

 

І.ІІ. КАДРОВИЙ РЕСУРС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАД

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на 01.09.2018р. в навчальному закладі  працювало 19 вчителів. Повну вищу освіту мають 17  вчителів, з них: 4-"Учитель методист",  3 має звання «Старший вчитель».

Протягом 2018/2019  навчального року у закладі працювало:

-Педагогів пенсійного віку –6 осіб;

-Технічних працівників пенсійного віку – 0 осіб;

71% вчителів мають стаж роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал  педагогічного колективу  .

Якісний склад педагогічних працівників

 • спеціаліст вищої категорії – 11 (32%);
 • спеціаліст І категорії – 1 ( 38%);
 • спеціаліст ІІ категорії – 1 ( 21%);
 • спеціаліст  – 3 ( 6 %);
 • 9-й тарифний розряд –  (3 %).

       Плинність кадрів (основних педагогічних працівників)  у школі     становить 2%.

 

І.ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовується  можливість атестації педагогічних кадрів.  

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами  щодо атестації. 

Члени атестаційної комісії  вивчили рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

 • науково-теоретична підготовка ;
 • методична підготовка вчителя;
 • виховна робота;
 • громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

 • уміння планувати педагогічну діяльність;
 • уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення -результатів;
 • рівень науково-методичної діяльності;
 • рівень викладання предметів;
 • вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;
 • результати навчально-виховної діяльності.

         Було складено графік відкритих  уроків та позакласних заходів вчителів, які атестувалися, уроки та заходи  згідно графіка проведено. Організовано вивчення системи  досвіду роботи вчителів, які атестувалися:

 • на засіданнях шкільних методичних об’єднань;
 • педагогічній раді спільно з членами ради школи;
 • засіданні атестаційної комісії ,на якій заслухано творчі звіти , обговорено характеристики, оцінено результати педагогічної діяльності.

У 2018  році атестувалося 3 вчителя: вчитель початкових класів                         Крошка Я.О., Буштрук Г.В., Білаш О.Й..

Наслідки атестації узагальнено, результати обговорено на засіданнях  методичних об’єднань .

Одним із ключових напрямків роботи - чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями. Курсову перепідготовку учителі проходять відповідно до плану та поза планом. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

 

І.IV. МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Методична робота – це цілісна система дій і заходів, які спрямовані  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу навчального закладу, на досягнення позитивних зрушень у навчально-виховному процесі.

У 2018-2019 навчальному році вся методична робота була підпорядкована нормативно-правовій базі і спрямована на реалізацію основних законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  виконання державних і регіональних цільових програм, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Педагогічний колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу.  На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою- досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота  реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Всі заходи були спрямовані на реалізацію проблеми школи.

Головні завдання методичної роботи в 2018/2019 н. р. полягали у:

- сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

- підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

- створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

- забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

- вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району, області, України.

У 2018/2019 н. р. педагогічний колектив працював над методичною проблемою «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів в процесі становлення нової української школи з метою успішної самореалізації учня як особистості, патріота, інноватора».

В школі організовано роботу методичних об’єднань вчителів гуманітарного та природничо-математичного напряму, вчителів початкових класів, класних керівників.

1.Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Коновалюк В.В. ) працювало над проблемою "Розвиток творчого потенціалу вчителя –шлях до розвитку творчої особистості учня в умовах впровадження особистісно - орієтованої педагогіки ".

2.Методичне об'єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник

Гаврилова О.І.) працювало над проблемою "Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для впровадження компетентнісно - орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу  ".

3.Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Лоза В.В.)

4. Методичне об'єднання класних керівників (керівник Лоза Т.В.) працювало над проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій виховання спрямованих на  формування екологічної грамотності та здорового життя школярів».

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання, робота над новими розвантажувальними програмами в початковій школі. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення, подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2018/2019 н.р:

1. Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно - методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання.

3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, Правил і Статуту школи.

5. Активізувати методичну роботу класних керівників.

6. Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень та обговорення аналізу їх результатів, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів району, відвідували районні семінари.

Методична робота в 2018/2019 н. р. велася за такими формами:

- індивідуальні форми роботи: наставництво, співбесіди;

- групові форми роботи: методичні об’єднання.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує актуальні  питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів. Протягом року розглянуті такі питання:

1.Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2018-2019 навчальний рік та завдання на новий 2019-2020 н.р. 

2. Про погодження плану роботи школи на новий навчальний рік.

3. Про ознайомлення з методичними рекомендаціями МОНУ про викладання навчальних предметів .

4. Про методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності на уроках математики в 5 – 9 класах та їх результативність.

5.Про формування життєво необхідних компетентностей на уроках трудового навчання у 1-9 класах.

6.Про насильство над дитиною як соціальну проблему. Причини виникнення і шляхи подолання наслідків .(Практичне заняття).

7.Про  засади реформування середньої освіти «Нова українська школа. Ідеологія змін».

8.Про формування ціннісного ставлення особистості учня до культури і мистецтва.

9.Круглий стіл.  Про результати спільної роботи вчитель-учень «Успішність учня – якість роботи вчителя».

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики, історії України, біології. Порівняльний аналіз за три останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу.

 Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу,  удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають  здібності учнів.

Протягом року були проведені предметні тижні з української мови, олімпійський тиждень, біології,  географії та природознавства, початкового навчання, тиждень мистецтв, Шевченківський тиждень,

         На уроках вчителі використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми і методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ, а також цікаво використано матеріал здобутий під час проходження курсів підвищення кваліфікації . Ці вчителі творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працював над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обиралася, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій ММЦ. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливало на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

Створено інформаційний сайт школи на якому систематично подається інформація.

Згідно плану роботи проводились засідання ради школи, наради при директорові.

В методичній роботі виявлено певні  недоліки,  що потребують усунення в подальшій роботі:

 • Недостатнє знання вчителями  вимог до складання контрольних робіт з основних предметів;
 • Середній  рівень взаємовідвідування уроків;
 • Недостатнє вивчення та використання в роботі нових освітніх технологій.
 • Низький рівень використання проектних технологій на уроках.
 • Недостатнє заохочення учнів до активних форм засвоєння навчального матеріалу.
 • Потребує вдосконалення система роботи щодо запровадження ІКТ в навчально – виховний процес ;
 • Недостатня якість підготовки учнів до І та ІІ етапу всеукраїнських предметних олімпіад з математики, фізики, інформатики, української мови.
 • Недостатньо розвинена матеріально–технічна база кабінетів.

Тому на 2019-2020 навчальний рік перед  педагогічними працівниками стоїть ряд актуальних проблем, які необхідно вирішити, звичайно, при ефективно спланованій методичній роботі.

В основному план методичної роботи за рік виконано.

 

Завданнями методичної роботи на 2019/2020 навчальний рік є:

- Вивчення творче використання всіх нормативних програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю;

- Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання;

- Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми.

 

 

I.V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління школою проводилось в певній системі. З цією метою на інструктивно–методичних нарадах вивчались законодавчі, нормативні та інструктивні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступником директора, головами методичних об’єднань, педагогічною радою школи. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані головам МО, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження.

Ділова документація в школі приведено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Про стан ведення ділової документації видані відповідні накази.

Згідно з переліком Інструкції з ведення ділової документації у наявності є всі документи; усі книги та журнали поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником та скріплені печаткою. Робота з документами була чітко організована, оформлення документів, їх збереження та архівація здійснювалось згідно з Інструкцією. Організація документообігу здійснювалась вчасно, згідно зі встановленими термінами.

В основному управлінські рішення відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з  основної діяльності доводились  до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, нарад при директорові , засідань МО, батьківських зборів.

Перевірки ,здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи приділяє увагу підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державних  стандартів було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічних радах, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.        

Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і рейтинг в оцінці роботи вчителя і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на  нарадах при директору.

 

 

I.VI. РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ  ДЕРЖАВНИХ  СТАНДАРТІВ  ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вчителі 1-4 класів працювали над формуванням ключової компетентності  – вміння вчитися.  Саме тому освітній процес у 1–4  класах був спрямований на досягнення результатів навчання (діяльнісне навчання)  з впровадженням здоров’язберігаючих технологій. Для збереження і зміцнення фізичного здоров’я  учнів 1-4 класів, їх морального та громадянського виховання організована активна співпраця з батьками учнів, медичним працівником  , практичним психологом, вчителями- предметниками.                                                Лоза В.В., Білаш О.Й., Буштрук Г.В., Іжакевич Т.В. реалізовували стандарт початкової освіти і доклали немало зусиль, щоб уроки були цікавими і змістовними, а учні 2-4 класів закінчили навчальний рік  з хорошими показниками. Учні початкової ланки освіти володіють читацькими, мовними, математичними, технологічними компетентностями: читають, переказують, аналізують текст, вміють висловлювати власну думку, давати оцінку подіям та вчинкам , виконують математичні завдання, цифрово грамотні, активні у творчості.    Рік пройшов цікаво і насичено.                                                                                      

У 2018/2019 навчальному році пріоритетними завданнями щодо  реалізації нового Державного стандарту початкової освіти  в 1-4 класах були:

- проведення  роз’яснювальної роботи з батьками першокласників на тему: «Як зберегти здоров’я і житєрадісність в умовах навчання»;

- підвищення  якості підготовки вчителів до уроку на засадах компетентнісного підходу;

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ;

- продовження  роботи  щодо підвищення рівня  результатів участі учнів у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, конкурсі виразного читання; 

На засіданнях МО вчителів початкових класів розглядалися питання щодо підсумків впровадження Державного стандарту. Один раз на семестр вчителем разом із заступником директора Захаровою О.М. проведено контрольні роботи з математики, української мови. Результати викладання предметів заслуховувалися на засіданні МО  вчителів початкових класів.

У 2018/2019 навчальному році пріоритетними завданнями щодо  запровадження нового Державного стандарту базової загальної  освіти  в 5-8  класах були:

- підвищення  якості підготовки вчителів до уроку на засадах компетентнісного підходу;

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ;

- продовження  роботи з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня  результатів їх участі у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Соняшник»; 

При цьому особистісно - зорієнтований підхід до навчання забезпечував  розвиток  академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 Діяльнісний підхід спрямувався  на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати  здобуті знання  у практичних ситуаціях.

 

І.VII. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із засадних положень функціонування школи  є забезпечення належної якості освіти. Моніторингові дослідження сприяють виявленню проблем, напрямків, які потребують більшої уваги. Створена система моніторингу якості освіти в закладі надає можливість здійснювати комплексне вивчення проблем, оцінити результативність, визначити перспективи подальшого розвитку. Результати моніторингових досліджень заслуховувалися на нарадах при директорові, засіданнях МО, було видано накази.

 

I.VIII. ПІДСУМКИ  КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

 • Адаптація учнів 1-го, 5-го  класів  до навчання.
 • Отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень, надання методичної допомоги вчителям.
 • Створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів.
 • Реалізація шкільної методичної, виховної тем.
 • Реалізація шкільної  програми «Обдаровані діти».
 • Виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів.
 • Реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих та  нормативних документів, регіональних програм в галузі освіти.
 • Впровадження особистісно – зорієнтованих  технологій навчання.
 • Робота закладу у міжатестаційний період.

Всі види внутрішнього контролю, зазначені вище, виконані в повному обсязі на достатньому рівні.

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні питання, на вирішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;
 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;
 • формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів.
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку ;

- ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими  учнями;

 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів.

 

І.IX. Ефективність навчально-виховного процесу

Питанню навчальних досягнень учнів у школі приділялось достатньо уваги. Діяльність педагогічного колективу школи  спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

На середньому рівні вчителями – предметниками проводилася індивідуальна робота з  обдарованими дітьми. Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» отримали 18 учнів, що складає 10% від загальної кількості учнів у школі. Серед випускників 9 класу 2 учнів отримали свідоцтва з відзнакою .   

Проаналізувавши навчальний процес за такими показниками, як: середній бал, якість знань, фактичний рівень знань, можна зробити висновок про достатню активність, зацікавленість учнів в процесі навчання, роботу вчителів-предметників та класних керівників, участь батьків в навчально-виховному процесі своїх дітей.

Якщо аналізувати якість знань по предметах, то середній показник мають майже всі дисципліни. Аналіз якості знань в порівнянні з минулим навчальним роком показав, що причини середнього рівня  якості з  предметів різні: адаптація п’ятикласників при переході з початкової школи до основної, перехідний вік учнів 8-9 -  класів, низький та середній розвиток логічного, критичного та абстрактного мислення, відсутня концентрація уваги учнів,  недостатня увага батьків, вчительський суб’єктивізм, відсутність стійкої мотивації учнів 5-9 класів до навчальної діяльності.

 

І.XI. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю.  Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

У нашій школі свій вклад у виховання дітей вносять батьки: беруть участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів, є активними учасниками організації і проведення екскурсійних поїздок.

Робота з батьками  була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори           (жовтень) загальношкільна конференція (травень), а також класні батьківські збори.

 

I.XI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА З ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

Правове  виховання  сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів,  які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і  засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовому вихованню дітей та молоді  мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням  правовому виховання, яке  визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення  подолання окремими  учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками,  вчителями-предметниками, педагогом-організатором, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання  було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діяла створена Рада профілактики правопорушень.

Правова освіта школярів здійснювалася під час вивчення предмета  „Правознавство" в 9  класі. На уроках приділялася  велика увага формуванню правового світогляду молоді,  вихованню  школярів у дусі поваги до прав та основних свобод  людини, у піднесенні культури  прав людини, сприяє усвідомленню учнями  необхідності побудови правової  держави. В грудні у школі  проходив  Всеукраїнський тиждень права.

Правове виховання у школі  здійснюється як під час уроків,  так і  в позаурочний час.  Значна робота у справі превентивого виховання проводиться класними керівниками 1 – 9 класів. Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників є години спілкування,  бесіди, конкурси малюнків  на правову тематику. Проводилися також різноманітні  класні заходи, спрямовані на підвищення рівня правосвідомості школярів.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У школі проводилися   дні профілактики правопорушень кожної третьої середи місяця.

У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносить черговий адміністратор  після 1 уроку. Класні керівники  вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності  учнів на заняттях .

Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та їх успішність. За результатами річного оцінювання бали початкового рівня не мав жоден учень.

Практичний психолог  індивідуально працює із дітьми та завдяки тестуванню, співбесідам  вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.

 Постійно до правовиховної і превентивної роботи долучається соціально-психологічна служба закладу. З жовтня по грудень соціальним педагогом  був розроблений та впроваджений проект «Ваше здоров’я у ваших руках» , метою якого було сприяти залученню до здорового способу життя  юнаків та дівчат.

З метою профілактичної роботи в школі склалася  система проведення і організації  дозвілля школярів. Протягом року в школі діяло одинадцять гуртків, де учні могли розвинути свої здібності.

У школі є тематичні стенди: «Державна символіка України», «Загальні правила поведінки учнів у школі».   Куточки державної символіки наявні також і в кожній класній кімнаті 1 – 9 класів.  Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці.

На канікулярний час складається план роботи під час  канікул, до проведення заходів залучаються учні всіх класів.

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини,  бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу  до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма  її  позитивними і негативними рисами.  Уся  робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння  застосовувати їх в повсякденному житті. Завдяки цьому впродовж навчального року на внутрішкільному обліку не знаходилось жодного учня. Система правової виховної роботи,  яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому  вихованні досягнуто.

 

I.XIII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись  відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

 Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року   були проведені  профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні  проведено День ЦЗ.

На  уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

Класні  керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом,  правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

 Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

I.XIV. СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

 Відповідно до Річного плану роботи школи з метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-виховного процесу, запобігання нещасних випадків серед учнів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства  протягом 2018/2019 н.р. робота педагогічного колективу з питань профілактики дитячого травматизму проводилась згідно законів України, Інструктивних листів Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до вимог велися журнали обліку інструктажів учнів та обліку відвідування навчальних занять. В усіх навчальних кабінетах  є затверджені інструкції з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті.

Класними керівниками 1 – 9 класів проводилися всі види програмних бесід по запобіганню різних видів травматизму дітей, а також позапланові та додаткові бесіди. Крім того було проведено класні години, зустрічі, конкурси та вікторини з питань охорони життя та здоров’я учнів. Були проведені відповідні інструктажі з ТБ на уроках біології, хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури, перед проведенням екскурсій, районних змагань та конкурсів, перед виходом на канікули.

Систематично здійснювався контроль санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

Під час уроків з учнями  проводились  фізкультхвилинки, здійснювалося чергування учнів та вчителів за складеними графіками під час перерв у приміщенні школи та на подвір’ї. Педагогічний колектив ретельно стежить за тим, щоб учні не приносили до школи небезпечних предметів. 

Проводилася відповідна робота з батьками учнів на батьківських зборах та індивідуально, з питань травмування учнів у побуті і під час відпочинку.

  Постійно проводилася робота з превентивного виховання, профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.

У вересні був проведений медичний огляд учнів, складені списки груп здоров’я, листки здоров’я.

Протягом 2018/2019 н.р. випадків травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

 

I.XV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ

У школі організація відпочинку учнів здійснювалась на належному  рівні.

Упродовж навчального року учні не лише навчались, а й активно відпочивали під час перерв та в позаурочний час. З цією метою організовувалось проведення різноманітних виховних та розважальних заходів. Вчителями початкових класів, фізкультури, основ здоров’я,  педагогом-організатором, вихователем ГПД були розроблені цікаві заходи, метою яких було:

- організація змістовного відпочинку в позаурочний час;

-  виховання навичок здорового способу життя;

- прищеплення любові до рідного краю, природи;

- прищеплення навичок культури спілкування та культури поведінки;

- виховання санітарно-гігієнічних навичок.

 

I.XVI. Організація цивільного Захисту

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оброни Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. №841, наказу по школі від 22.01.2018 р № 9 «Про підсумки виконання плану основних заходів цивільного захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік», плану підготовки цивільного захисту на 2018 рік у навчальному закладі проводили відповідну роботу основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) виконано. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувались на організацію навчання учнів та постійного складу працівників школи згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціальних тренувань, навчання учнів 1-9 класів за програмою організації ЦЗ школи, а також на створення умов для надійного захисту учнів, працівників у надзвичайних ситуаціях, і забезпечення їхньої спроможності діяти у разі їх виникнення.. Протягом 2018/2019 навчального року були здійснені заходи по розвитку й удосконаленню цивільного захисту, а саме:

1) Вивчались сценарії розвитку потенційно можливих НС.

2) Підвищувалась кваліфікація викладацького складу з питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності.

3) Здійснювались заняття в групах підготовки з ЦЗ постійного складу школи.

У квітні 2019 року було проведено День ЦЗ. Керівний склад, формування, працівники та учні школи набули практичного досвіду проведення заходів ЦЗ  за сигналами оповіщення та інформування населення, рятувальних робіт..        

Разом з тим, у процесі здійснення підготовки працівників і учнів з ЦЗ були виявлені такі недоліки:

відсутність побутових приладів радіометричного, дозиметричного та хімічного контролю.

Основним завданням школи 2019/2020 наступний рік із ЦЗ є:

 • удосконалення навчально-матеріальної бази з ЦЗ,
 • створення куточка з цивільної оборони,
 • підвищення кваліфікації викладацького складу,
 • проведення тактико-спеціальних навчань із формуваннями.

 

I.XII. Організація роботи з охорони праці

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на кабінети та майстерню. З усіма працівниками школи своєчасно проводяться інструктажі з ОП та пожежної безпеки. Перед початком навчального року всі працівники школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими.

В своїй діяльності керувались Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від   14  червня  2000  року № 964, Конвенцією ООН про права дитини, Основами Законодавства України про охорону здоров’я,  міжгалузевою комплексною програмою «Здоров’я нації», іншими  нормативно-правовими актами, власним статутом. 

У школі діяли Правила внутрішнього  трудового розпорядку, де  чітко окреслено режим роботи школи, обов'язки адміністрації, учителів. Заняття проводились в одну зміну. Усього в школі 14 класних кімнат. Предметне навантаження протягом навчального  тижня  відповідало  гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, дві перерви по 20 хвилин (використовувались для гарячого харчування дітей). Тижневе навантаження було затверджено наказом по школі та передбачало рівномірний розподіл годин між вчителями протягом тижня та протягом навчального року. Тепловий режим у школі відповідав нормам. Освітлення в школі двох типів: природне і штучне. Школа забезпечена проточною водою. Система вентиляції в школі – природна. Були створені умови для дотримання повітряного обміну. Дотримувався режим провітрювання.

Належна увага приділялась санітарно-гігієнічним вимогам. Здійснювався  моніторинг пропусків занять за станом здоров'я, узагальнені матеріали якого знаходяться у шкільної медсестри,   у класних керівників та адміністрації школи.

У школі працювала їдальня, розрахована на 80 посадочних місць. Створено необхідні  умови для забезпечення повноцінного харчування школярів та встановлено контроль бракеражної комісії за якістю харчування. Гарячим харчуванням учнів забезпечували два працівники харчоблоку, які пройшли медичний огляд, мали допуск до роботи на харчоблоці. 

Питний режим організовано у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

Створено умови для дотримання правил особистої гігієни  дітей та персоналу.

Стан утримання місць загального користування задовільний, наявні всі засоби гігієни. 

У школі створені певні умови для фізичного розвитку учнів. Обладнано спортивний зал і спортивний майданчик.  Особливий інтерес учні проявляють до позакласних заходів з фізичної культури. Діти всіх вікових категорій, а особливо середніх класів, залюбки брали участь у спортивних змаганнях. Діти люблять займатися спортом, брали активну участь у різного роду турнірах

Інженерні комунікації (тепло і електропостачання) знаходяться в належному стані. Матеріально-технічна база школи перебуває в належному стані.

У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів.

У вересні 2018 року поновлені банки даних дітей пільгових категорій.

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.102014 № 1/9 – 557»  та з метою удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за умовами життя таких дітей, а також захисту їхніх прав  та інтересів дітей, які мають батьків, організована робота з соціальної підтримки дітей пільгових категорій.

Протягом  2017/2018 навчального року, згідно чинного законодавства безкоштовним харчуванням забезпечені учні 1–4 класів, діти із малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського піклування, сироти. Проведена профілактична  робота з батьками, які не спроможні виконувати свої обов’язки. Постійно на контролі стояло питання щодо своєчасного виявлення і влаштування в навчально-виховний процес дітей.

Пріоритетні напрямки роботи

Пріоритетними напрямками роботи  школи у 2019-2020 навчальному році є :

 • Впровадження основних положень НУШ в початковій школі ;
 • Продовження роботи над впровадженням  моделі школи як цілісної системи ;
 • Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 •  Залучення педагогів   до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній  процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;
 • Застосування нестандартних форм роботи з педагогами;
 • Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення оптимальних умов для навчання обдарованих учнів;
 • Формування ключових компетентностей  учасників освітнього процесу;
 • Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;
 • Забезпечення ефективної  взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази :