Самарський район. комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпропетровської міської ради

 


Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

 Аналіз роботи школи у 2016-2017 навчальному році, основні досягнення, проблеми та завдання на новий 2017-2018 навчальний рік

 

У 2016-2017 навчальному році  робота школи була спрямована на виконання завдань Констутиції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Указів Президента України «Про  невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Концепції національного і громадського виховання, рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі після дипломної педагогічної освіти.

Постанов Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт початкової загальної середньої освіти» від 20.04 2011 року № 462;

-  «Про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 Наказів Міністерства освіти і науки України:

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930 зі змінами від 08.08.2015 року;

- «Про затвердження Положення про Всеукраїнське учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурсами - захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305;

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999 року №139;

  Переліку навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

  Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

   Статутом школи.

    Пріоритетними стають особистісно орієнтований,компетентнісний  підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну  бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати  власну  життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

   Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 108 протягом 2016 – 2017 н.р. працювала  над реалізацією національної програми «Освіта», обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» інших державних програм  і концепцій освітньої області, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.         О       На початок навчального року в закладі навчалося 218 учнів у 9 класах.

Середня наповнюваність класів складала 24,2 учнів.

Із 1 вересня минулого року по 29 травня  цього ро­ку із закладу вибуло 7 учнів, прибуло – 4 учнів.

Першокласників  зараховано 23 учня, відві­дували дошкільну установу  17 дітей.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

·        контроль за відвідуванням занять;

·        індивідуальна робота з учнями та батьками;

·        робота Ради профілактики тощо.

У школі протягом років діє система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель разом із черговим класом наприкінці  першого уроку збирає дані про відсутніх учнів у школі, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу відсутності учнів на уроках.

Відповідно діючих вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2016-2017 навчальному році продовжив роботу інклюзивний 5 клас. Підбір педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та розкладу занять визначено відповідними наказами. Окремої уваги вимагає робота класних керівників та практичного психолога з учнями та батьками, залучення таких дітей до шкільного життя.

23 учня закінчили школу  ІІ ступеня в поточному році. 11  учнів (5,2%)  одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні. Якість знань учнів у 2016-2017 навчальному році складає 47 %.

 

 

Розділ 2.  Створення умов для варіативності навчання і вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних  технологій у навчальний процес

 

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетом у початковій школі є розвиваючі функції. За рахунок варіативної складової навчального плану, за бажанням батьків у  початковій школі  вивчалися наступні курси: права дитини, місто мого дитинства, додаткова година до вивчення предмету – математика.

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до форм подальшого навчання. У поточному навчальному році працювала постійно діюча конкурсна педагогічна комісія з профільного навчання, якою проведено комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільних 8-9-х класів:

·        робота психолога (діагностика) з виявлення нахилів підлітків;

·        вироблення шкільними методичними об’єднаннями пропозицій щодо планування спецкурсів, факультативів у допрофільних класах;

·        анкетування учнів та батьків 7-х та 9-х класів з метою виявлення потреб  сімей у навчальних послугах;

·        батьківські збори 8-х, 9-х класів за участю заступника директора школи та практичного психолога.

Таким чином, у закладі створені умови допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. У 8 класі введено курс за програмою «Школа проти СНІДу» з метою оволодіння основами оздоровчо-корегувальної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та здібностей, формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя.

В 5-8 класах введено факультатив «Пішохідний туризм». Мета програми: формування фізичного і духовного розвитку особистості, здатної творчо адаптуватися до життя, її змін шляхом засвоєння спеціально розробленої системи навиків і поглядів, виявлення і розвиток творчих інтересів школярів через спілкування з природою і культурними пам'ятниками рідної країни.

 З метою патріотичного виховання підлітків у 5-8 класах, всебічного розвитку людини  як особистості й найвищої цінності   суспільства, виховання високих моральних якостей, формування громадян здатних до свідомого життєвого вибору, підвищення освітнього рівня у 5-8 класах введено курс «Українознавство», «Історія рідного краю»

      Профільне навчання у  середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 108 спрямоване на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу.

       Розділ 3.  Методична робота.

 

        Організація методичної роботи ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Основними завданнями методичної роботи були:

v     здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

v      забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

v      забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

v      максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними посібниками;

v      оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

v      особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

v      впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації в старших класах у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;

v     спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

v      вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

v      оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

v     удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: удосконалення системи поза навчальної діяльності школярів;

v     реалізація змісту нових освітніх стандартів;

v     концепція «Нова українська школа»

v     формування інформаційно - навчального середовища;

v     впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховний процес;

v     розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Цілі:

1.     Формування індивідуальної, ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

-         збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

-         розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням школи;

-         розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

2.     Формування цілісного педагогічного колективу:

-         вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

-         контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;

-         виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

-         стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

3.     Забезпечення зв’язків школи як системи з педагогічною наукою:

-         творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

-         упровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність;

-         впровадження та використання досягнень  психолого- педагогічної науки.

 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено структуру та форми методичної роботи. Шкільні методичні об’єднання працювали згідно планів.

Організовано вивчення колективом роботи вчителів школи над науково-методичною проблемою  «Використання внутрішньої диференціації як засіб реалізації особистісно - зорієнтованого підходу.»

Керівництво методичною  роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі школи.

 До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі. Вони були  керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи  вчителі результативно використовували  нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка).

У школі працюють 4 методичних об’єднань вчителів  (початкової школи, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, класних керівників). Кожне методичне об’єднання має власну документацію, яка ведеться відповідно до сучасних методичних вимог. Керівники МО - вчителі вищої категорії.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність ШМО була сплановано на підставі річного плану роботи школи та перспективного плану розвитку над єдиною науково-методичною проблемою школи. Кожне з ШМО проводили по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, впровадження Державних стандартів, підготовка і проведення олімпіад, педагогічних тижнів, майстер-класів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО проводилися педагогічні тижні. З метою загальної теоретичної  підготовки  педагогічного  колективу до впровадження в практику методичної теми організовані були круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

Була продовжено робота вчителів школи над ІІ научно-методичним етапом обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» за такими напрямками:

1. Аналіз літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.

2. Відбір методів і методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.

3. Створення "банку інформації".

4. Розробка і впровадження моделей  освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів.

5. Підготовка педагогів  до упровадження основних ідей проекту шляхом удосконалення системи курсової перепідготовки та активізації методичної роботи у регіоні.

6.Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

     З метою вдосконалення методичної робота в школі запроваджено систему методичних співбесід, які проводяться з кожним педагогом двічі на рік.    Протягом 2016-20167н. р. були проведені предметні тижні з математики (Коновалюк В.В., Горб Л.П.), історії (Бондаренко Л.О),  англійської мови (Мунтян Н.В.), зарубіжної літератури ( Агапова Н.П.), права (Сайдакова Т.А.), української мови (Гаврилова О.І.), початкової школи.

        Вчителі Сайдакова Т.А., Гаврилова О.І., Білапш О.Й, Буштрук Г.В., Коновалюк В.В. Іжакеквич Т.В., Горб Л.П, Лоза В.В., Кирилов В.Г. розміщують  статті,  на сайті школи. Вчитель Білаш О.Й публікує розробки уроків та позакласних заходів на методичному порталі в мережі  Інтернет.

       У питаннях організації методичної роботи школа співпрацює з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної освіти та Міським методичним центром

        Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва.У школі декілька років поспіль діє програма «Обдаровані діти». Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базується на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі є культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями.

Дана робота неможлива без глибокого, наукового, психологічного, педагогічного супроводу.  Тому цілком природним є залучення кращих учителів навчального закладу до роботи з обдарованими та здібними учнями.

У  2016-2017н. р. учні школи приймали участь в Всеукраїнських предметних олімпіад з історії, географії, англійської мови, мат ематики, української мови та літератури, інформатики, зарубіжній літературі, Всеукраїнському конкурсі «Бобер» (12 учнів переможців із 19, вчитель Коновалюк В.В.); «Кенгуру» (12 учнів переможців із 16, вчитель Коновалюк В.В.); «Кришталева сова» (17 учнів переможців із 18, вчитель Бондаренко Л.О.); ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін українська мова – ІІ місце (вчитель Гаврилова О.І.); російська мова ІІІ місце ( вчитель Агапова Н.П.),  інформатика  ІІІ – місце (вчитель Коновалюк В.В.); Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика; ( ІІІ місце в районі). У міському конкурсі «Знавців Біблії»  ІІІ місце; ІІ місце у міському конкурсі читців російської поезії «Души прекрасные порывы» (вчитель Агапова Н.П.).

У роботі з обдарованими дітьми значну роль відіграє мотивація до творчості. 

    Педагоги школи активно залучалися до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

     Протягом року були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання:

 

-         Робота педколективу школи з формування особистісних якостей та соціальної активності учнів громадян-патріотів України.

-         Готовність школи до впровадження концепції «Нова українська школа», Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти. Застосування міжпредметних  зв’язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання.

-         Сучасниц урок-основа ефективної та якісної освіти.

-         Національно-патриотичне виховання дітей та молоді в загальноосвітній школі.

-         Підсумки атестації.

 

Керівники ШМО звітували про роботу протягом року. В цілому роботу ШМО протягом 2016-2017 н.р. можна вважати задовільною.

У 2017-2018 н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад зматематики, інформатики, української та іноземної мови, хімії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

 

      У школі активно запроваджувалися інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовувала у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Головними завданнями були :

·        вивчення, аналіз, оцінка ефективності діяльності вчителів 1-3-х,5-х класів щодо впровадження методик особистісно - орієнтованого навчання, виховання і розвитку  школярів;

·        з’ясування проблем щодо реалізації впровадження Державних стандартів , шляхи вирішення цих проблем;

·        оцінювання  ефективності роботи шкільного методичного об’єднання вчителів школи по ключовим аспектам реалізації впровадження Державних стандартів.

Протягом 2016-2017 навчального року були  відвідані уроки в 1-3-х, 5-9х класах, з учителями школи проведено тестування для перевірки знань змісту Державних стандартів . У серпні 2016 року проведено розширену педагогічну раду на тему «Концепція Нова українська школа», на якій намагалися оцінити готовність школи до роботи у нових умовах та формувати у педагогів розуміння Державних стандартів початкової загальної освіти, базової та основної загальної середньої освіти як норм, гарантуючих доступність, якість та ефективність освіти.    Учителями 1-4-х,8-х класів проводилися відкриті творчі уроки для обміну досвідом роботи за новими навчальними програмами.

Протягом року проводився коучінг (консультації) з питань впровадження  Державних стандартів, нових навчальних програм.  Працювала фокус - група «Розробка конспектів уроків за  Державними стандартами ».     

Практичним психологом вивчалися питання психологічної готовності дітей до систематичного навчання на основі «Портрету дошкільника напередодні його вступу до школи».

Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва. Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базувалося на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі був культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями.          Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.

За підсумками навчального року учні школи показали такий рівень досягнень. Із 195 учнів 2-9 класів високий рівень показали 27 учень (13,0%), достатній – 85 учнів (39%), середній рівень – 148 учні (48 %), Якість знань по школі – 52 %. 

 

  

 

 

У роботі з обдарованими дітьми значну роль відігравала мотивація до творчості.  

          Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.                                                                

                                     

 

Розділ 4.  Робота з педагогічними працівниками

 

         У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками  школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 95% педагогів школи володіють комп'ютером. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес із учнями.

      У   2016  -2017 навчальному  році  в   школі працювало 21 вчитель, 2 сумісника у тому числі, директор, 0,5 заступник директора, 1 вихователь ГПД,   1 педагог-організатор, 0,5 практичного пси­холога, 0,5 асистент-вчителя,  0,5 соціальний педагог, 0,5  бібліотекар.

17 учителів від загальної кількості педпрацівників ма­ють вищу освіту на рівні спеціаліста. 3 учи­теля  мають середню спеціальну освіту.

Освіта

Кількість

Вища

18

Середня спеціальна

3

 

    Протягом року навчальний заклад був забез­печений кадрами. У закладі працювало:

§  учителів —  21; сумісників - 2

§  обслуговуючий персонал 12 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а)      кваліфікаційні категорії:

§   «спеціаліст вищої категорії» — 14 осіб;

§   «спеціаліст II категорії» 2 особи;

§  «спеціаліст» —1 особа;

б)      педагогічні звання:

§  «вчитель-методист»-  5  осіб;

§  «старший учитель» - 3 особи.

 

 

 

 

 

 

 

 

У закладі протягом 2016-2017   навчального року працювало:

§  педагогів пенсійного віку -5 осіб;

§  технічних працівників та спеціалістів пен­сійного віку -5 осіб.

 

 

 

 

20-30 років

3

30-40 років

1

40-50 років

8

50-60 років

6

60 -70

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3-х років

3

від 3 до 10 років

4

від 10 до 20 років

4

від 20 і більше

9

 

 

 

         Учителі школи, розуміючи вимоги  сучасного розвитку освіти, оновлювали зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, працювали над підвищенням  фахового рівня професійної підготовки, про що свідчать результати атестації.

 

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 2 учителя, та практичний психолог. За результати атестації 2 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», практичному психологу кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Курсова перепідготовка здійснювалася згідно з перспективним планом.  З  метою поліпшення педагогічної майстерності у 2016-2017 н.р.   курсову перепідготовку пройшли 3 учителя школи. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.                    

Із питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу проводила виробничі наради, наради при директорові,  співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу працівникам школи дотримуватися всіх пунктів трудового розпорядку школи, виконання навчальних програм, створення належної робочої атмосфери, здорового психологічного мікроклімату.

 

9. Комп ютеризація  та інформатизація навчального та управлінського процесів.

 

         Із впровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику рольпідвищенні якості підготовки до уроків, отриманні необхідної інформації, веденні діловоїдокументації. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У плані роботи школи – проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

Створено сайт школи, на якому відображено життя школи. Актуальним  є користування єдиним електронним документообігом.

     У школі налічується 18 ПК.

 Із них :

-                     7- у кабінетах директора, заступника.,канцелярії ,соцпедагога , психолога ,початкові класи

-                    11 - у кабінеті інформатики  .

Локальна мережа в кабінеті встановлена та працює, підключені до системи Інтернет. Із педпрацівників школи майже 95%  пройшли спецкурси з володіння ПК .Також проводиться робота з електронною поштою, ведення шкільної документації в комп’ютерному  варіанті;

- забезпечується своєчасність здачі необхідної інформації;

- підготовлено електронні презентації до  уроків; учнівські електронні проекти(біологія, екологія);

- проводяться уроки вчителями – предметниками з використанням ПК;

- продовжено  роботу щодо створення сайту школи його інформаційного наповнення (Сайдакова Т.А);

- 93% педпрацівників використовують інформаційно-комінікаційні технології;

                 У 2017/2018 навчальному році необхідно:

- продовжити роботу над реалізацією чинних програм, змістовним наповнюванням та  постійним оновленням сайту школи;

 - сприяти проходженню вчителів-предметників  тематичних спецкурсів під час проходження курсової перепідготовки з отриманням відповідного посвідчення, участь у майстер-класах;

- забезпечити виконання листа Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 24.06.2011 № 1/9- 493 «Щодо організації навчання вчителів із  використання інформаційно-комунікаційних технологій»;

Працювати над впровадженням Державного стандарту  у сфері інформатизації учнів

 

10.Робота бібліотеки

         У 2016-2017 н.р. шкільна бібліотека  у своїй роботі керувалась Конституцією України, Законом України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки. Протягом року шкільна бібліотека сприяла забезпеченню навчального процесу підручниками, довідковою та художньою літературою. Робота бібліотеки була спрямована на виховання культури читання в учнів, на прищеплення їм навичок самостійної роботи з книгою, на виховання бережливого ставлення до книги. Бібліотека допомагала вчителям підвищувати їх методичний та педагогічний рівень майстерності. Використовувались нові форми популяризації літератури, виховання читацької культури учнів, вироблення у дітей  уміння орієнтуватися у постійно зростаючому потоці інформації. Виконуючи інформаційну, просвітницьку та духовну функції наша бібліотека  сприяла реалізації державної політики в галузі освіти.

         Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників.0 Протягом минулого навчального року їх фонд поповнився на 515 примірників. Непридатні підручники вилучені з користування. Ч астина їх передана до навчальних кабінетів. Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання та довідковою літературою. У бібліотеці оформлені тематичні літературні виставки, тематичні папки. Традиційно до бібліотеки приходять на екскурсію учні  початкової школи. У бібліотеці відкритий доступ до художньої, науково-популярної літератури.

                    Головні показник роботи бібліотеки:

Загальна кількість читачів-244

Учні-202

Працівники школи –30

Батьки –12

Кількість відвідувань на день(середн.) –9

Загальна кількість відвідувань за рік –1000

         Бібліотека є структурним підрозділом школи. Її діяльність діяльність спрямована на виконання загальної мети, що зафіксована в Законі України «Про загальну середню освіту»,- забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які  ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, єдності навчання та виховання.

             В напрямку  формування  в учнів читацької культури в бібліотеці проводився ряд заходів, які знайомили учнів з  історією походження книги. Бібліотеки, з правилами користування бібліотекою. Особливо першокласники люблять екскурсії до бібліотеки, до книгосховища

              В індивідуальній та груповій формі проходять бесіди, консультації.

              Бібліотека  тісно співпрацює з педагогічним колективом. Кожне засідання педради супроводжують тематичні виставки літератури.  Вони супроводжують і проведення предметних тижнів  у школі.

             Популяризація української літератури, рідної мови є найважливішим напрямком масової роботи. В школі проходили заходи, присвячені Дню рідної мови, Дню української писемності та мови. Це були інформаційні перерви, конкурс на кращого грамотія (диктант) . бібліотечні уроки «Любіть Україну і мову її солов’їну),  (Знання і мудрість – незалежній Україні) Такі заходи сприяють формуванню в учнів національної свідомості, Любові до рідної землі, до  рідного народу та його мови.

              Для популяризації української дитячої книги ми практикуємо голсні читання дитячих книжок та подальше малювання ілюстрацій до прочитаного. Особливу діти цікавляться сучасними дитячими книгами. Для цього проводимо презентацію  нових книг сучасних українських письменників.  Урочиста посвята першокласників в читачі шкільної бібліотеки особливо  пробуджують інтерес до читання, до книги.

          Ювілейні дати в біографіях як українських так і зарубіжних письменників  теж висвітлюють бібліотечні заходи. Вікторина «Ми чуємо тебе, Кобзарю». Бібліотечний урок до річниці від дня народження  Т.Г. Шевченка Інформаційна перерва до 150 річниці від дня народження

Михайла Грушевського  Голосні читання казки  Л. Керрола «Аліса в країні чудес» та подальше малювання ілюстрацій до прочитаного.

          З метою  виховання сталого інтересу до історії рідного краю, до видатних людей – земляків бібліотека проводить зустрічі з письменниками  Дніпропетровщини.  Це Жана Безкорса, Галина Дев’ятко.

Спогадами про бабусю ділилась Н.Доценко – онука Валентини Зубової – нашої місцевої письменниці Написала роман «На довгій ниві»  Регулярно проводяться заходи з працівниками міської бібліотеки №20  це бібліотечні уроки присвячені Валеріану Підмогильному, Дмитру Яворницькому.

 

              Активно читачі бібліотеки відгукуються на акцію «Подаруй книгу бібліотеці» Школі подаровано 15 книг. Відзначились Мовчан К., Батієвський І., Пімонов А.

 

         В акції « Здай державі сировину» зібрали 250 кг. макулатури. Найбільше зібрав  7 клас (Пономарь К. – 35 кг)

              Бібліотечний актив здійснював контроль за станом збереження підручників. Найкраще зберегли підручники учні  3,  4,  7класів.

11. Виховна робота

Головним завданням у 2016 – 2017 навчальному році з реалізації шкільної програми «Виховання» вважалась організація виховної діяльності з учнями за напрямками, визначеними річним планом школи, а саме:

·        морально-правове виховання;

·        громадянське виховання;

·        національно-патріотичне виховання;

·        родинно-сімейне виховання,

·        трудове навчання та профорієнтація;

·        художньо-естетичне виховання;

·        екологічне виховання;

·        формування здорового способу життя та  фізичне  виховання;

Система виховної роботи школи у 2016 – 2017 н.р. передбачала:

·        планування позаурочної-виховної роботи з учнівським колективом;

·        організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

·        розвиток учнівського самоврядування;

·        співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями та колективами;

·        співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед учнів;

·        активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості, розвиток творчих здібностей та інтересів учнів у гуртках та секціях школи;

·        робота з охорони життя і здоров’я учнів;

У 2016-2017 н.р. виховна робота планувалась щодо реалізації обласних міських та районних освітніх програм:

·        Регіональна цільова соціальна програма “Молодь Дніпропетровщини”
на 2012 – 2021 роки.

·        Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках.

·        Регіональна цільова соціальна програма „Освіта Дніпропетровщини на 2013-2018 роки”.

·        Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області
на 2016 – 2020 роки.

·        Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року.

·        Регіональна програма профілактики правопорушень на 2016–2020 роки.

·        Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки.

 

·        Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

·        Наказ від 25.01.2007 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до             2015 року»;

·         «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;

·         Наказ від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;

Виховна робота виконується під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи. Також виховну роботу в школі забезпечують педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків та секцій.

Виховну роботу в класних колективах організовують 9 класних керівників.

На виконання Наказу від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», школою проведена цілеспрямована робота щодо профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів.

Створено систему роботи з учнями, які потребують підвищеної уваги до їх виховання, з функціонально-неспроможними сімей.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них.

Особлива увага спрямована на учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

З учнями та їх батьками була спланована та проводилась певна робота: індивідуальні бесіди, анкетування, робота з батьками учнів, консультації (адміністрації школи, психолога, соціального педагога,                     кл. керівників), рейди з участю батьків («Урок», «Діти вулиць»), засідання Ради профілактики правопорушень. Залучення дітей до гурткової та спортивно-масової роботи, залучення дітей до участі у виховних заходах.

Класні керівники планують індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки.

З метою запобігання негативному впливу соціального середовища на виховання школярів у школі зорганізується дозвілля учнів: шкільні свята, спортивні змагання, тижні правових знань, декади безпеки життєдіяльності, зустрічі з фахівцями медичних установ, місячники правил дорожнього руху, пожежної безпеки тощо.

Налагоджена взаємодія з позашкільними закладами району, міста.

1.     Позаурочна та позашкільна діяльність учнів складається з охоплення школярів гуртковими заняттями.

У школі працюють гуртки за різними напрямками:

·        Туристсько-краєзнавчий

·        Фізкультурно-спортивний

·        Декоративно-ужитковий

·        Гуманітарний

Розвиток учнівського самоврядування

Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи є учнівське самоврядування. Завдання організації – згуртування дітей, підлітків та дорослих, розвиток їх здібностей, виховання віри в себе, свої сили, любові до своєї родини, краю; пізнання і збереження краси рідної природи, вивчення історичного минулого і сьогодення України.

До складу шкільного самоврядування входять представники зі всіх класів. Діяльність кожного центру керує педагог-організатор, Сайдакова Т.А. Кожен квартал представники шкільного самоврядування звітують перед шкільною громадою на лінійці про виконані та проведені заходи, а також про план роботи на майбутнє.

Проводилися щомісячні оперативні наради з різних напрямків діяльності учнівського самоврядування, на яких заслуховувалися звіти представників класів та визначалися завдання на наступний місяць.

Всі учні були охоплені різними громадськими дорученнями – тимчасовими і постійними, залучені до роботи в гуртках та секціях.

Постійно проводився контроль за відвідуванням учнями школи, рейди по перевірці ведення зошитів, щоденників, щоденників класу та збереженню підручників.

У школі волонтерський рух є складовою одного із важливих напрямків громадянського виховання. Ним охоплений увесь учнівський колектив закладу.

Представники шкільного самоврядування приймали участь у благодійних акціях проведених в школі.

Органи учнівського самоврядування залучаються до роботи з попередження правопорушень і злочинності.

Але у виховній роботі необхідно ще більше уваги звертати на урізноманітнення форм проведення виховних заходів (над чим постійно працює колектив школи), щоб спонукати учнів до активної участі у процесі. Це сприятиме розвитку їх творчості, ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулюватиме процес самовдосконалення.

Робота класних керівників

У 2016-2017 начальному році проведено __ засідань методичного об’єднання. Робота ШМО класних керівників була направлена на реалізацію теми та мети виховної роботи. Для розв’язання цієї проблеми на засіданнях м/о розглядались питання щодо моделювання виховної системи класу з урахуванням сучасних надбань психології.

Високий рівень виховної роботи з учнями показали класні керівники: Буштрук  Г.В., Білаш О.Й.,  Їжакевич Т.В., Лоза В.В., Коновалюк В.В., Гавилова О.І., Агапова Н.П.

Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями.

Значну увагу було надано роботі вчителів з психологічного тестування учнів.

Робота з батьками

Організація роботи з батьками учнів у 2016/2017 навчальному році здійснювалася за такими основними напрямами:

1. Вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу.

2. Включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу.

3. Формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті.

4. Корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю, є батьківські збори. У 2016/2017  навчальному році було проведено __ батьківських всеобуча. План роботи батьківського всеобучу на навчальний рік розроблявся з урахуванням вікових особливостей учнів та актуальних для батьків педагогічних проблем.

На батьківських зборах відбувалося обрання батьківського комітету класу; підведення підсумків роботи з учнями, систематичне ознайомлення батьків із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти. Батьки отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, мету запровадження нових предметів і курсів. Основна частина батьківських зборів класу була спрямована на формування педагогічної культури батьків.

Аналіз роботи щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у 2016/2017 навчальному році.

У 2016/2017 навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. Для цього були створені програми, плани заходів на їх рішення, а саме: «Система превентивного виховання», «План заходів профілактично-пізнавального характеру щодо запобігання поширенню серед дітей тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму», «План заходів щодо профілактики дитячого травматизму серед школярів».

Інформаційна робота правового характеру педколективу у поточному навчальному році проводилася згідно з Планом спільних заходів у справах дітей Самарського району Управління служб у справах дітей Самарської районної ради, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх з використанням «Методичних рекомендацій, які можна використовувати для підготовки виступів з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх та попередження втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» також було проведено тиждень правових знань, тиждень прав людини, місячник правових знань та ін.

У загальноосвітньому навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2016/2017 н.р., проведено ___ засідань.

Практичним психологом та соціальним педагогом проводилася корекційна робота з учнями девіантної поведінки, які стоять на внутрішньошкільному обліку. За отриманими результатами проведена профорієнтаційна консультативна робота з метою подальшого професійного самовизначення учнів.

Протягом року здійснювалася постійна взаємодія з учнями внутрішкільного обліку та групи ризику, їм надавалась психологічна підтримка, проводилось індивідуальне консультування за виникаючими питаннями, в співбесідах розглядалися питання щодо підняття мотивації навчальної діяльності та її значення у подальшому житті, формування особистої відповідальності за свої вчинки та своє здоров’я.

 

Аналіз роботи з питань запобігання дитячому травматизму у 2016/2017 навчальному році.

Робота з попередження дитячого травматизму під час навчально- виховного процесу та в побуті у навчальному році проводилась згідно з річним планом роботи школи та відповідно до розпоряджень Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Систему роботи педагогічного колективу школи з попередження дитячого травматизму складають:

-        планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого травматизму класними керівниками з відповідною їх фіксацією в класних журналах та учнівських щоденниках;

-        проведення вступного інструктажу учнів на початку навчального року;

-        проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових і позапланових інструктажів учнів у разі необхідності;

-        організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого травматизму;

-        залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;

-        організація роботи клубів «Юний інспектор дорожнього руху», «Юний пожежний»;

-        профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму у побуті;

-        призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчально- виховного процесу та проведення позакласних заходів;

-        розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об'єднань класних керівників;

-        контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

 

Навички з безпеки життєдіяльності учнів формувалися через вивчення курсу «Основи здоров'я», проведення тематичних тижнів, класних годин, профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму, інструктажів.

Так, в рамках місячника «Увага! Діти на дорозі» проведені вступний та первинний інструктажі з учнями, виховні години щодо ознайомлення учнів з правилами перебування у школі та правилами безпечного руху до школи й додому.

    Відповідно до сучасних вимог обладнано куточки з техніки безпеки та куточки здоров’я у кожному кабінеті школи.

Перед осінніми та зимовими канікулами проведено бесіди з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, про що є відповідні записи у класних журналах на сторінках «Бесіди з попередження дитячого травматизму» та учнівських щоденниках, журналах реєстрації інструктажів з ТБ.

Вчителями-предметниками проводився інструктаж учнів перед виконанням завдань з лабораторних або практичних робіт, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи журналах реєстрації інструктажів з ТБ.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи (екскурсії, спортивні змагання, олімпіади), які фіксувалися в журналах інструктажів учнів з техніки безпеки.

Практичний психолог Дмитренко О.Ю. веде роботу по виявленню дітей, схильних до суїциду, та проводить з ними відповідну роботу.

Питання попередження дитячого травматизму були розглянуті на нарадах при директорові, засіданні методичного об'єднання класних керівників, класних батьківських зборах та всеобучах, про що є відповідні записи у протоколах батьківських зборів .

У цілому завдання, поставлені на 2016-2017н. р., виконані.

 

Напрямки виховної роботи за якими працює навчальний заклад:

-         громадянське;

-         родинно - сімейне;

-         національно – патріотичне;

-         трудове;

-         художньо-естетичне;

-         моральне;

-         екологічне;

-         формування здорового способу життя;

-         превентивне;

-         сприяння творчому розвитку особистості.

 

Організація та проведення тематичних заходів, акцій, виховних годин за виховним планом школи на 2016 -2017 н.р.

-      Акція і флешмоб  «Голуб миру» - з 19.09.16 по 22.09.16.

-      День бібліотек в рамках місячника бібліотек  – 30.09.16.

-      Профорієнтаційна екскурсія  на Хлібзавод № 5 учні 5-6 класів – жовтень 2016.

-      Тиждень безпеки дорожнього руху з виступом агітбригади ЮІР,  квітень – травень 2017 р.

-      Вибори в районний парламент 22.09.16.

-      Ярмарок до Дня козацтва та Покрови Богородиці – 13.10.17.

-      Комбінований урок з правознавства до Дня створення Української  Гельсинської групи, учні 9 класу – 09.11.16.

-      Єдина виховна година до Дня Гідності і Свободи, інформаційна зустріч з представниками волонтерського руху «Жіночій батальйон» Н. Коваль, К. Лутицька, Т. Далецька - 20.11.16.

-      Позакласний захід присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. (єдина виховна година) «Україна пам’ятає, світ визнає» - 26.11.16.

-      Виховні години «Дивіться на нас, як на рівних» та благодійна акція «Діти – дітям» до Міжнародного дня інвалідів –  01.12.16.

-      Волонтерські акції до Дня волонтера «Від щирого серця захисникам України», «Напиши листа захиснику України»  (збір теплих речей, засобів гігієни, солодощів, малюнків) бійцям АТО  – 05.12.16.

-      Єдина виховна година «Служити Вітчизні – священний обов’язок кожного» - 06.12.16.

-      Природоохоронна трудова екологічна акція «Годівничка» - 09.12.16, переможці конкурсу - учні молодшої школи СЗШ № 108.

-      Всеукраїнський урок до тижня правових знань присвячений Дню підписання Декларації прав людини – 10.12.16.

-      Святкові заходи «Ой, хто-хто Миколая любить» до Дня Святого Миколая, учні 5 класу, 19.12.16.

-      Дніпровська різдвяна коляда в Дніпровському військовому госпіталі  за участю учнів 8 кл. – 06.01.17.

-      Новорічні колядки учнів в модульному містечку внутрішньо переміщених осіб за участю учнів 8 кл. – 13.01.17.

-      Історико-патріотичний квест «З Україною в серці» по станціях до Дня Соборності України серед учнів 5-9 класів – 20.01.17.

-      Єдина виховна година до Дня па’мяті воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій в Афганістані – 15.02.17.

-      Урок-реквієм до Дня пам’яті Небесної сотні – 18.02.17.

-      Свято рідної мови – 21.02.17.

-      Конкурс творчих робіт учнів в рамках міського конкурсу «Вода – джерело життя», 01.03.17, переможці конкурсу – Бондаренко В., учениця 2 класу, 1 місце в номінації «Розмова з краплиною води», Басов І., учень 6 класу, 2 місце в номінації «Розмова з краплиною води», Нелюбін Д., учень 6 класу, 1 місце в номінації «Фотопейзаж на тлі з водою».

-      Шевченкове свято до 203-ї річниці народження Кобзаря – 09.03.17.

-      Урочиста лінійка, присвячена Дню українського добровольця, з переглядом фільму – 14.03.2017.

-      Волонтерська акція допомоги учнів безпритульним тваринам з притулку «Ковчег» - 24.03.17.

-      Екскурсія до м. Львова учнів 5, 8 класів – 25.03.17 – 28.03.17.

-      Екологічна акція «Первоцвіт-2017» - 06.04.17.

-      Трудові десанти і акції на День Довкілля  - 08.04.17.

-      Комбіновані уроки, класні години, бесіди до Дня цивільного захисту - 14.04.17.

-      Виховні години  пам’яті  присвячені 31-й річниці аварії на ЧАЕС – 28.04.17.

-      Соціально-психологічний тренінг на тему запобігання насильства над дітьми в сім’ї за участю методиста Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва ім.. М. Свєтлова, психолога, поліцейського - 28.04.17.

-      Урок-реквієм «Пам’ятаємо – перемагаємо, 1939-1945» присвячений Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги у Другій світовій війні, із запрошенням в гості до школи учасника БД в зоні АТО Василенка В.Л., покладання квітів біля стели героїв-визволителів ж\м Чаплі у Другій світовій війні – 05.05.17.

-      Мітинг біля стели героїв-визволителів ж\м Чаплі, присвячений 72 річниці Дня перемоги на нацизмом у Європі та у Другій світовій війні, святковий концерт у БК – 09.05.17.

-      Флешмоб до Дня Вишиванки – 19.05.17.

-      Патріотичні екскурсії в с. Петриківка і с. Миколін Хутір учнів 2-3 класів, травень 2017 р.

Участь у районних та міських заходах та конкурсах.

-      Міський конкурс «Турін» - 12.09.16.

-      Вибори в районний парламент 2016 р. в ЦДТЮТ Самарського району: конкурс проектів лідерів парламентів шкіл. Історико-патріотичний проект лідерів парламенту 8-9 класів отримав лауреата конкурсу – 22.09.16.

-      Районний етап конкурсу «Мандрівка до країни цікавинки» – 07.10.16, збірна (3-4 класи) СЗШ № 108.

-      Районний етап конкурсу «Собори наших душ» (декоративно-ужиткове мистецтво) – 1 місце, Шевченко Оксана, учениця 9 класу, (розпис посуду у стилі «дудлінг») – 1-і місця, (живопис, комп’ютерна графіка) Ліпатнікова Катя, учениця 8 класу, Мазнік Юлія, учениця 9 класу, 06.11.16;  міський етап конкурсу (літературна композиція) 1-і місця: Кравченко Дмитро, 5 клас, Іванова Валерія, 5 клас, грудень-січень 2017 р.

-      Районний захід присвячений 150-річчю М.С. Грушевського «Є серед нас герої України»,  учні парламенту 8-9 класу, найкращий результат серед шкіл ж\м Придніпровська  – 26.11.16.

-      Районна акція «Новорічна іграшка» в рамках міської акції  «Подарунок до ялинки», всі учасники, учні 5 класу, отримали 1 місця - 20.11.16.

-      Районний конкурс «Відкрий для себе Україну», 5-6 класи, призери у номінації «Юні екологи» - 16.01.17.

-      Районний тур «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже» - Калина Катерина, 7 клас,  лауреат конкурсу – 03.02.17.

-      Районний конкурс «Зоотурнір», Калина Катерина, 7 клас, 3 місце конкурсу – 09.02.17.

-      Конкурс малюнків «Портрети первоцвітів» 2-4 класи в рамках міського конкурсу, 15.02.17.

-      Районний тур «Зоряне коло» - учнівський колектив 2, 3, 7, 8 класів, переможці номінації «вокал», 2 місце - пісенна композиція Т. Кароль «Україна-  це ти» - учениці 2 класу, Мотькіна Влада, Ярушевська Богдана, учениця 3 класу, Попова Даша; міський тур «Зоряне коло» - 3 місце конкурсу в номінації «читці віршів» - Калина Катерина, учениця 7 класу.

-       Районний конкурс «ЮІР» - учні 7-8 класів, лауреати конкурсу – 12.04.17.

-      Міський конкурс Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – рій «Вовкулаки», учні 7-8-9 класу –  13 місце в конкурсі «Ватра», 8 місце в конкурсі «Добре діло», 35 місце в конкурсі «Впоряд», подробиці на сайті «Штаб гри «Сокіл»  (Джура) Дніпро – Січеслав»

-      Турнір з одноборств від КПНЗ «Міський дитячо-молодіжний центр» ДМР,  учасники турніру з укр. рукопашу «Спас» - учні 8 класу: Рисіч В’ячеслав – 1 місце, Мисан Микола – 3 місце.                  

-       Турнір «Дніпровські пороги» з укр. рукопашу «Спас»  м. Дніпро – учень 8 класу, Рисіч В’ячеслав – 1 місце.

-      Чемпіонат України з українського рукопашу «Спас» м. Запоріжжя – учень 8 класу, Рисіч В’ячеслав – 1 місце. 

12.   Співпраця  з батьками

          З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

  - формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

-        попередження дитячого травматизму;

-        виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

-        вплив сім’ї на середовище дитини;

-        організація навчального року, проведення ДПА;

-      проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята. Для зміцнення співпраці вчителів, учнів та батьків в школі створено батьківський комітет, голова якого Нємцева А.А. керує роботою батьківського колективу, до якого входять голови батьківських комітетів класів: при сприянні батьківського комітету було здійснено поточний ремонт в класах, також батьківський комітет допомагає в поліпшенні харчування учнів у шкільній їдальні.

 

 

 

13.Харчування учнів

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту» ст. 28 п. 2, ст. 32 п. 6, п. 8, ст.34, п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1594 « Про затвердження норм харчування у начальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 05. № 242329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» з метою організації повноцінного харчування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та організації харчування учнів 1-4 класів, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» в  школі було організоване гаряче харчування, яке є важливою складовою здоров’язберігаючого середовища учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини. В школи для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2016-2017 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-4 класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням ( за бюджетні кошти), решта учнів харчувалась за  батьківську плату.

       З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені бюджетні та позабюджетні кошти упродовж 2016/2017 н.р. відремонтовано витяжку у їдальні, проведена профілактична перевірка обладнання, у їдальні виконано поточний ремонт, відремонтовано джерела водопостачання.

 

14.Медичне обслуговування

        На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

-профілактичні медичні огляди учнів проведені у районній поліклініці та сімейного лікаря;

-зарахування дітей до 1-го класу здійснювалось за наявності медичної карти дитини (Ф-026/0);

-тримається під контролем вчасне проходження працівниками школи флюорографічного обстеження.      

     Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі

педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, учнів - відсторонювати від відвідування школи. За результатами проведених поглиблених медичних оглядів оглянуто  всіх дітей  школи  і особливих порушень у здоров,ї невиявлено.

        В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості;

         Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

         У школи проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

- дотримується нормативна наповнюваність груп( гурткова робота) та класів;

- проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові горизонтальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

-   обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

- старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінено на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

-  не допускається перебування у групах хворих дітей;

- забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

- проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

- приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

- організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та педикульоз.

     Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

        Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є:

- медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання;

-оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

-медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

- медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

- профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

- санітарно-просвітницька робота.

         За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено поточний ремонт   навчальних кабінетів, коридору , покраска   спортивної площадки та спортінвентаря тощо. 

 

15. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 

Спеціальність за дипломом вчитель початкових класів та організатор роботи з учнівськими об’єднаннями,   закінчила Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету2001-2004н.р.Педагогічний  стаж 19 років і соціально-педаг.2,5 (на 01. 06. 2017).

 Жовтень 2015 –курси підвищення кваліфікації

 

Робота соціального педагога  на 2016 – 2017 н. р. була націлена на підвищення рівня творчої активності учнів,  розвитку у батьків свідомої активності виховного процесу,відповідальність батьків перед суспільством за виховання дитини.

  Основною метою роботи соціального педагога було і є:

·        Вивчення дитини як соціальної особистості.

·        Збереження фізичного та психічного здоров`я дітей.

·        Сприяння всебічного розвитку дитини, розвитку її здібностей з урахуванням індивідуальних можливостей та обдарованості.

·        Проведення профілактики проявів девіантної поведінки, правопорушень серед учнівської молоді.

·        Проведення просвітницької роботи серед педагогічного, батьківського та учнівського колективів.

·        Виховання особистості без шкідливих звичок з високими моральними рисами.

 

  У своїй роботі соціальна служба керується нормативно – правовими документами, які є в наявності.

  За звітний період соціальним педагогом проведено ряд робіт, спрямованих на досягнення мети роботи соціальної служби. Заплановану роботу на навчальний рік виконано.

  В шкільному приміщенні відведено окремий кабінет із необхідним устаткуванням.

 

Просвітницька, профілактична робота:

  З батьками: класні збори 1, класу, 5,класу, 6 класу ; Індивідуальні бесіди з батьками,учнями та учнівськими групами.

Тематика виступів: «Допомога  батькам у адаптації дитини до школи», «Адаптація дітей до вимог середньої ланки школи»,  « Відповідальність за виховання дитини та недопустимість будь-яких форм насильства», « Роль батьків у вихованні дітей», «Взаємодія школи та сім’ї», «Родина – основа звичок здорового способу життя. Модель здоров’я»,  «Попередження внутрішньосімейних конфліктів»,  «Запобігання насильству над дітьми», «Форми прояву порушень поведінки, що ведуть до шкідливих звичок»,  «Вплив сім’ї на дітей, схильних до девіантної поведінки», «Вплив пропусків уроків на успішність учнів»,  « Віртуальна агресія. Права та обов’язки родини по вихованню підростаючого покоління», «Виховуйте в дітей любов до життя», «Закони України про відповідальність батьків за виховання та навчання дітей»,  « Про вплив сім’ї та оточуючого середовища на формування особистості підлітка», « Виявлення  та попередчення суїциду серед школярів»

З педагогами:

- педагогічний консиліум учителів початкової школи «Адаптація першокласників до навчання в школі»- вересень,

-педагогічний консиліум учителів, працюючих в 5-х класах „Дослідження рівня адаптації учнів при переході із початкової до середньої школи за методиками:

- шкала тривожності,

-вивчення рівня агресії ”- жовтень,

- психолого-педагогічний семінар „ Творчість вчителя-породжує творчість

 учня ” (заняття-практикум)-листопад,

 -виступи на нараді «Складні проблеми: насильство у сім’ї»-квітень,

-психолого-педагогічний консіліум з питання „Адаптованість учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеню”-грудень,

- психолого-педагогічний семінар для вчителів „Профілактика професійного вигорання” (заняття з елементами тренінгу)-грудень,

- практикум «Конфлікти в школі»-січень; виступи на педрадах: «Ефективна взаємодія учителя і учнів», «робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки», « соц.. мережі- шкода ві спілкування у групах»;

_ на нарадах при директорові: «Про запобігання насильству над дітьми,захист їх прав, свобод», «Діяльність педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень, дитячої злочинності, бродяжництва», «Діяльність педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя» і т.д.

 

 Психологічний супровід навчально-виховного процесу: (діагностична робота за напрямками):

   Проведення профілактичної роботи щодо адаптації учнів до початкової ланки школи, до середньої школи –1,5 клас – вересень.

Групові та індивідуальні консультації,бесіди за темами;

 _права та обов’язки дитини

_ соц.. мережі- шкода спілкування у групах

_бесіда з батьками «стилі виховання»

_що мені подобається (інтереси учнів за межами школи)
_який я талановитий

_я захищаю свою батьківщину-своїми справами

_навчання це обов’язок  чи необхідність

_мій кращий день у житті і т.д.

 проведення виховних годин з елементами гри

_Одне лице…..(вивчення мікроклімату у класі)

_Я люблю……(вміння висловлювати свою думку)

_Дуже дякую…..(навчаємось бути ввічливими)

_Дзеркало-(орієнтація у просторі,спостережливість)

  Анкетування

_Мій клас (5 клас)

_Чи вмію я слухати?(7 клас)

_Моє майбутнє(9 клас)
_Взаємовідносини учнів з батьками (8 клас)

_виявлення стану сформованості  соціально-адаптованої, морально зрілої особистості старшокласника? (9 клас)

_Що для мене моя родина? (3 клас)

 

Організація профілактичної роботи з  дітьми , схильними до проявів девіантної

поведінки - проведення занять з елементами тренінгу " Доброта твоїх вчинків", "Жести і їх вплив на співбесідника", "Способи уникнення конфліктів та напрямки їх попередження", відвідування сімей учнів, схильних до девіантної поведінки, індивідуальні бесіди: «Вчимося розуміти і поважати інших», групові бесіди : «Твоя поведінка в колі друзів».

Організації роботи з орієнтування на здоровий спосіб  життя  - Місячник Здорового способу життя.

Відстеження розвитку школярів, які мають особливі освітні потреби - ведуться спостереження, бесіди, консультації, проведено анкетування по визначенню комфортності в класному колективі «Ти і твій клас».

Організація роботи з попередження суїцидальної поведінки - групові заняття з елементами тренінгів, зорієнтовані на життєві цінності.

 

Зв’язки з громадськістю:

співпраця з соціальними службами району

    - відвідування учнів на дому та складання актів обстеження;

    - співпраця з опікунським відділом району

    - з будинком культури ж/м Чаплі щодо організації  позашкільного дозвілля учнів та відвідування гуртків,

     Мета на  наступний навчальний рік; більше уваги  приділяти родинам з байдужим відношенням до виховання дітей; виховання соціально адаптованої особистості у соціумі.

 

Тематика звернень, консультацій протягом навчального року

   

Кількість звернень

Кількість годин

З боку батьків

1.        

Труднощі у адаптації дітей до умов ДНЗ та до навчання в школі

2

2

2.        

З питань готовності дитини до навчання в школі

   

3.        

З питань розвитку пізнавальної сфери дитини, виявлення причин труднощів у навчанні та низького рівня навч. мотивації

4

4

4.        

Труднощі у вихованні дитини

10

5

5.        

Труднощі в емоційній сфері дитини (агресивна поведінка, імпульсивність, замкнутість, тривожність)

6

4

6.        

Труднощі у взаємодії дитини з однолітками

4

4

7.        

За результатами соціально-психологічних досліджень

   

8.        

Питання вікових особливостей дітей

2

2

9.        

Труднощі у взаєминах дітей з педагогами

   

10.     

Професійне самовизначення учня

   

11.     

Проблеми проявів негативних явищ в учнівському середовищі

2

2

12.     

Питання статевого виховання дітей

   

13.     

Ситуації насилля над дітьми

   

14.     

Сиблінгові стосунки

   

15.     

Конфліктні ситуації в сім ї

2

2

16.     

Питання розвитку здібностей дитини

4

3

17.     

Схильність дитини до адиктивної поведінки

   

18.     

Труднощі у спілкуванні батьків з педагогами

   

19.     

Особливості виховання дітей з особл. потребами та інвалідів

2

2

20.     

Соціальний захист дітей соціально незахищених категорій

6

6

21.     

Інше (вказати тематику)

   

З боку педагогів

1.        

Питання соціально-психологічного супроводу дітей у період адаптації

1

1

2.        

За результатами соціально-психологічних досліджень

2

2

3.        

Труднощі у сімейних взаєминах

4

4

4.        

Труднощі у взаєминах з учнями (дітьми)

4

4

5.        

Труднощі в емоційній сфері дитини (агресивна поведінка, імпульсивність, замкнутість)

3

3

6.        

Проблеми проявів негативних явищ в учнівському середовищі

3

2

7.        

Питання готовності учнів до навчання в школі

2

2

8.        

Низький рівень мотивації учнів до навчального процесу

   

9.        

Порушення дисципліни під час навчального процесу

8

6

10.     

Питання подолання труднощів та розвитку пізнавальної сфери дітей

   

11.     

Труднощі у роботі з батьками (опікунами)

2

2

12.     

Труднощі педагогів у власній адаптації до професійної діяльності

   

13.     

Психологічна підтримка професійної діяльності педагогів

   

14.     

Труднощі у взаєминах з колегами

   

15.     

Труднощі в міжособистісних взаєминах в учнівському (дитячому) колективі

1

1

16.     

Питання статевого виховання дітей

   

17.     

Питання вікових особливостей дітей

   

18.     

Емоційне вигорання педагогів в професійній діяльності

   

19.     

Кризова підтримка в ситуаціях втрати близької людини (розлучення, смерть)

   

20.     

Порушення прав дітей в сім’ях (сімейне насилля, нехтування потреб дітей)

   

21.     

Питання, пов’язані із супроводом дітей-сиріт та дітей з особливими потребами

2

0,5

22.     

Питання соціального захисту дітей

   

23.     

Інше (вказати тематику)

   

З боку дітей

1.        

Труднощі у взаєминах з ровесниками

3

3

2.        

Труднощі у стосунках з батьками (опікунами)

2

2

3.        

Профорієнтаційні питання

   

4.        

За результатами соціально-психологічних досліджень

2

2

5.        

Труднощі у взаєминах з вчителями

4

4

6.        

Питання, пов’язанні з самореалізацією учнів

1

1

7.        

Труднощі у взаєминах із представниками протилежної статі і початком статевого життя

   

8.        

Труднощі в навчанні та зниження мотивації до діяльності

   

9.        

Труднощі в адаптації до нового колективу

1

1

10.     

Емоційне виснаження

   

11.     

Подолання шкідливих звичок

3

3

12.     

Питання, пов’язані з труднощами в емоційній сфері (страхи, тривога, агресивність)

2

2

13.     

Труднощі у самовираженні

   

14.     

Кризова підтримка в складних ситуаціях

2

2

15.     

Психологічна підтримка під час підготовки до контрольних, ЗНО, іспитів, підготовка до участі в олімпіадах

   

16.     

Психологічна допомога у випадках насильства

   

17.     

З питань ВІЛ/СНІДу (шляхи передачі)

1

1

18.     

Проблеми у взаєминах із сиблінгами

   

19.     

Порушення прав дітей в сім’ї

   

20.     

Супровід соціально незахищених категорій дітей

6

6

21.     

Емоційна підтримка дітей, батьки яких за кордоном

   

22.     

Інше (вказати тематику)

   

 

16. Аналітичний звіт практичного психолога

 

1.       Прізвище, ім’я, по батькові

Дмитренко Олена Юріївна

2.       КЗО «СЗШ №108», навантаження 0,5 ст, кількість учнів в закладі 218 учнів

3.       Спеціальність за дипломом «психологія», коли і який заклад закінчив 2011 р., ДНУ ім..О.Гончара, кваліфікаційний рівень «Спеціаліст ІІ категорії», стаж педагогічний 7 р. і психологічний 6 р.(на 01. 09. 2017).

4.       Рік проходження попередньої атестації 2017рік.

5.       Рік запланованої наступної атестації 2020рік.

6.       Рік проходження попередніх курсів підвищення кваліфікації:

№з/п

Тематика курсів (назва)

Місце проведення, дата, № посвідчення

К-сть годин

1.

«Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів»

ДОІППО, 17.10-04.11.2016, СПК № ДН 24983906 / 7053-16

165

2.

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»

ДОІППО, 12.12-23.12.2016, СТК № ДН 24983906 / 3047

36

7.       Проблема над якою працюєте в закладі (підготовка до атестаційної роботи) «Родина як важливий інститут соціалізації дитини».

8.     Інформація про нагородження працівників психологічної служби

Назва державної нагороди, відзнаки

Рік нагородження

Документ, який підтверджує

Грамота за багаторічну сумлінну працю

2016

грамота

9.       Стан забезпечення робочим місцем  забезпечено. Зміни умов роботи протягом навчального року (погіршення чи покращення, яке саме) не змінились.

10.    Тематика звернень до практичного психолога протягом навчального року:

№ з/п

Тематика звернень

Кількість звернень

Кількість годин

 

З боку батьків:

-         Дитячо-батьківські стосунки, конфлікти

-         Проблеми адаптації майбутніх першокласників

-         Зниження навчальної успішності дітей

-         Комп’ютерна залежність

 

15

4

5

3

 

30

8

10

6

 

З боку педагогів:

-         особистісні особливості поведінки дітей на уроці та під час перерви

-         проблеми у засвоюванні знань

-         відсутність мотивації до навчання деяких учнів

-         проблеми професійного та емоційного вигорання

 

2

 

2

3

2

 

4

 

4

6

4

 

З боку дітей:

-         Міжособистісні конфлікти з однокласниками, батьками

-         Проблеми в особистісних стосунках

-         Емоційна роздратованість та небажання вчитися

-         Особистісні проблеми (комплекси, страхи, образи)

 

 

19

 

12

10

11

 

28

 

18

15

17

 

З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо):

 

   

11.    Тематика звернень до практичного психолога за проблемою насильства над дітьми.

№ п/п

 

Категорія

діти

батьки

педагоги

осіб

годин

осіб

годин

осіб

годин

1.

Фізичне

0

 

0

 

0

 

2.

Емоційне

0

 

0

 

0

 

3.

Сексуальне

0

 

0

 

0

 

4.

Економічне

0

 

0

 

0

 

12.    Проведення тренінгів із формування соціальних навичок у дітей  та здорового способу життя 

Наявність чи відсутність сертифіката (свідоцтва) про проходження курсів

Назва курсів ______________

_________________________

Дата проходження_________

Номер сертифікату_________

Програми

Кількість

груп

годин

осіб

«Діалог»

     

Програма психосоціальної підтримки для дітей - переселенців

-

-

-

«Школа проти СНІДу»

-

-

-

інше

-

-

-

13.    К-сть учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку (схильних до девіантної поведінки) на початок 6 та кінець навчального року 6, форми роботи (з розрахунку 30 год. на одну особу):

 

№ п/п

Форми роботи з учнями «групи ризику»

Кількість

груп

годин

осіб

1.

Консультування

 

12

6

2.

Просвітницька діяльність

     

3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1

8

6

4.

Інші заходи (назвіть)

     

14.    Участь у проведенні конференцій, семінарів-практикумів тощо.

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

19.01.2017

Практичний семінар

«Попередження виникнення насильницької поведінки серед учнівської молоді»

Практичні психологи

12

15.   Робота з батьками

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

29.09.17

Психологічна просвіта

«Особливості адаптації першокласників до навчання у школі»

Батьки 1-го кл.

20

2.

20.10.17

Психологічна просвіта

«Особливості адаптації дітей до навчання в середній школі»

Батьки 5-х кл.

15

3.

02.12.17

Психологічна просвіта

“Насилля в сімї  - загроза життю та здоров’ю дитини”

Батьки 7 кл.

14

4.

15.12.17

тренінг

“Що означає «любити дитину»?”

Батьки 2-4 кл.

12

5.

26.01.17

Психологічна просвіта

«Попередження дитячих самоушкоджень»

Батьки 5-9 кл.

21

6.

16.03.17

Психологічна просвіта

«Дитяча тривожність та агресивність: причини та наслідки”;

Батьки 8 кл.

11

7.

26.04.17

тренінг

«Я є приклад»

Батьки 5-6 кл.

15

8.

11.05.17

Психологічна просвіта

«Готовність дитини до навчання в старшій школі»

Батьки 4 кл.

16

 

16.   Робота з педколективом (виступи на м/о, тренінги, семінари)

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

11.01.17

Педагогічний семінар

«Дитячі само ушкодження: причини та шляхи попередження»

вчителі

16

1.

20.03.17

Практичний семінар «Сучасний урок – основа ефективної освіти»

«Психологічні особливості сучасного уроку»

вчителі

16

17.   Співпраця з соціальним педагогом /практичним психологом

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

12.10.17

тренінг

«Друг – найвища цінність»

Учні 4-5 кл.

29, 24

 

18.   Методичні дні (в яких заходах, що проводились ДОНМЦ практичної психології і соціальної роботи, Ви брали участь)

-         «25 років роботи психологічної служби в Україні»

17. Безпека життєдіяльностіті запобігання дитячого травматизму

У 2016-2017 навчальному    році в  школі проводилась  робота з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року виконуваласяпрограма з предмету «Основи  здоров'я» та предмету «Фізична культура».

 Згідно виховних планів роботи  класними керівниками проводяться бесіди щодо:

- застереження нещасних випадків з дітьми  від отруєння газом, грибами іншими речовинами;

- правил поведінки на воді, кризі:

- попередження нещасних випадків щодо ураження електричним струмом, блискавкою;

- профілактики травматизму дітей від вибухонебезпечних предметів;

- правил поведінки на вулицях і дорогах;

- правил пожежної безпеки;

- попередження всіх видів дитячого травматизму напередодні канікул, перед екскурсіями, турпоходами тощо.

        В школі організована індивідуальна робота з профілактики дитячого травматизму з учнями, які були відсутні на уроках з основ здоров’я, у вигляді тематичних бесід із попередження нещасних випадків.

    Всі бесіди з попередження дитячого травматизму на уроках трудового навчання, фізичної культури, фізики, хімії, біології, основ інформатики фіксуються в журналах проведення інструктажів.

 З метою попередження дитячого травматизму на уроках з основ здоров’я та класних годинах учні виконують практичні завдання з складання схем з безпечних маршрутів руху учнів школи, розігрують рольові ситуації.

         На основі того, що кількість нещасних випадків знизився до нуля, слід вважати роботу  з попередження дитячого травматизму в 2016-2017 навчальному   році на високому рівні. 

 

18.Виконання Закону України „Про звернення громадян”

- заслуховується питання на нараді при директорі(2 рази на рік );

- письмових звернень  - 2 ;

- відповідна документація ведеться згідно з  чинним   законодавством України;

- встановлено години особистого прийомугромадян адміністрацією школи.

 

19. Охорона праці

       З метою створення безпечних умов робо­ти та охорони праці було здійснено:

-         перевір­ку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов'язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників,;

-         розроблені та затверджені правила техніки без­пеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, май­стерні, спортивному залі.;

-         своєчасно проводи­лися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів, забезпечувало­ся дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

       Робота з охорони праці здійснюється  відповідно  до чинної нормативності, колективного договору школи (розділу «Умови праці», «Охорона праці»), комплексних заходів з охорони праці, забезпечується виконання вимог законодавчої та нормативної бази з даного питання:

- ведення журналів з охорони праці, дотримання порядку проведення та реєстрації інструктажів;

- проведення  інструктажів;

- розгляд питання на нараді при директорі, засіданні педагогічної ради; раді закладу;

- реалізація плану заходів з безпеки життєдіяльності учнів;

- проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи, ведення відповідної документації;

- дотримання  правил протипожежної безпеки;

- виконання плану – заходів проведення ремонтних робіт;

- виконання угоди з охорони праці;

- нещасних випадків, травмування на виробництві  не було

Однак потребується додаткове фінансування для  проведення комплексу заходів з охорони праці:

-          ремонт обладнання на спортивному майданчику;

-          забезпечення безпеки роботи електромережі та електрообладнання.

-          ремонт перекриття даху

-          заправка вогнегасників

 

 

20.Фінансово-господарська діяльність

         У 2016-2017 н.р. за частково бюджетні кошти та позабюджетні кошти (15.000)було здійснено поточний ремонт

 -10 кабінетів (позабюджетні кошти); утеплення кабінету 1 класу (10.000)

-         встановалено 5 металопластикових вікон (бюджетні кошти, Безбах 49.000)

-         витяжка у їдальні (29 .000 бюджет)

-         придбання автоматики безпеки в котельню (8.000 бюджет)

-         телевізор (17.000 бюджет)

 

Станом на 01.09.2017 року у  школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні.  Технічні працівники отримують доплату за шкідливі умови праці.   .

Проблеми, які потрібно  вирішувати:

-      застаріле оснащення  школи та недостатнє ком пютерного класу.;

-   необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм по всіх предметах, особливо по хімії, фізиці, біології, трудовому навчанні, фізичній культурі;

 

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік

продемонстрував наступне:

-         навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

-         реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-         діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-         у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-         школа підтримує свій позитивний імідж;

-         створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-         значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-         методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-         створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-         підвищення якості освітніх послуг;

-         підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-         активне використання інноваційних технологій;

-         недостаня результативність на районному етапі предметних олімпіад;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі ««Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі».

 

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи на 2017-2018 навчальний рік є:

-         забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб  держави;

-         забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на формування ключових компетентностей особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом

      застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного  

     підходів;

-         реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-         впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

-         створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;

-         посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

-         сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-         підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-         створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-         соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

-         стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського врядування, дитячих громадських організацій;

-         активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків , що потребують підвищеної педагогічної уваги;

-         формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;

-         сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

-         оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-         забезпечення системного педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-         зміцнення матеріально-технічної бази закладу.