Самарський район. комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 108" Дніпропетровської міської ради

 

Кошторис

 

 

Затверджений у сумі  4 008 602 грн
(чотири мільйони вісім тисяч шістсот дві грн)
              (сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
________________(посада)
                                            О.В.Марусов
________________________________________
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
_______________2017
         (число, місяць, рік)                  М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 КОШТОРИС на 2017 рік
 

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Дніпро____________________________________________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м. Дніпра), державний (освітня субвенція),
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету      10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів      1011020 Надання загальної середньої освіти ЗНЗ
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

 бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)      

Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа № 108                                          (грн)                                                                                             

 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х 

3 984 585

24 017

4 00 602

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

3 984 585

х

3 984 585

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

х

24 017

24 017

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000 

х 

24 017

-

 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100 

х 

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

 25010300

х

24017

24017

 інші надходження, у тому числі:

 41035000

х 

-

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х 

3 984 585

24 017

4 008 602

Поточні видатки

2000 

3 984 585

24 017

4 008 602

Оплата праці працівників бюджетних установ

2110 

2 585 870

-

2 585 870

Заробітна плата 

2111 

2 585 870

-

2 585 870

Нарахування на оплату праці

2120 

568 891

-

568 891

Використання товарів і послуг

2200 

826 832

13 930

840 762

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

5 540

13 930

19 470

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

729

-

729

Продукти харчування 

2230 

225 765

-

225 765

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 49 610

49610 

Видатки на відрядження 

2250

124

-

124

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

544 245

-

544 245

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення 

2272

5 799

-

5 799

Оплата електроенергії  

2273

109 816

-

109 816

Оплата природного газу 

2274 

428 630

-

428 630

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

819

-

819

Соціальне забезпечення

2700

400

-

400

Інші виплати населенню 

2730

400

-

400

Інші поточні видатки

2800

2 592

10 087

12 679

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

 

Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району                                                   Т.Г.Залюбченко

 

Керівник закладу

 

Виконавець: Т.С.Буткалюк